Biomedicína, Life Science a Well-being

Tato oblast patří mezi tzv. nově se vynořující domény v Olomouckém kraji. Charakterizuje ji velký potenciál na poli výzkumu, vývoje a inovací. Jedná se především o zdravotní a lázeňské služby, eHealth, ekologii, farmacii, biotechnologie, biomedicínu, chemické a biologické analýzy, analýzy léčiv a farmaceutických produktů, bioinformatiku a zdravotnickou informatiku, výrobu potravin a doplňků stravy pro zdravý životní styl a další.

Patří sem firmy, které pracují s tzv. API (Active pharmaceutical ingredient) a zastupují část domény Life science. Dále se zde řadí firmy se zaměřením na výrobu medicínských přístrojů typu bio sensory, gastro a urologické stenty, endoskopy, spektrometry aj. Třetí skupinou jsou malé a střední firmy a startupy, zabývající se péčí o zdraví. Konkrétně se jedná o výrobky zaměřené na bio kosmetiku, doplňky stravy aj.

Výzkum, vývoj a inovace

V této doméně jsou koncentrovány klíčové výzkumné, vývojové a vzdělávací kapacity regionu jako jsou Univerzita Palackého vč. jejích výzkumných center, např. Institutu molekulární a translační medicíny (CATRIN – IMTM), dále Fakultní nemocnice v Olomouci, Vojenská nemocnice Klášterní Hradisko a další.

Firmy spolupracují s univerzitou na základě zakázek, kdy si nechávají dělat testy, zkoušky a analýzy. Efektivně tak využívají laboratoře a technologie, které univerzita a její výzkumná centra nabízejí. Dále probíhá spolupráce přes výzkumné dotační i nedotační projekty, smluvní výzkum aj.

Zcela jedinečným je Aplikační centrum Baluo v Olomouci, které je pracovištěm Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a realizuje vědecko-výzkumný program a neinvazivní testování pod dohledem odborníků. Jedná se o vědeckotechnický park zaměřený na podporu zdravého životního stylu, prevenci civilizačních onemocnění a na optimalizaci pohybové aktivity.

Provázanost se školami

Life Science potřebuje pro svůj růst absolventy z oborů chemie, biochemie, biotechnologie aj. Firmy proto intenzivně spolupracují s Univerzitou Palackého v Olomouci, která má návaznost na doménu právě v těchto oborech. Spolupráce probíhá formou pořádání seminářů, exkurzí do laboratoří, práce na projektech, stáží a praxí, nabídkou témat pro diplomové práce aj.