Smart Akcelelátor III

Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III (SA OK III)

Projekt navazuje na předchozí dva projekty realizované v letech 2016 až 2022 v Olomouckém kraji: Smart Akcelerátor Olomouckého kraje a Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, jejichž cílem byla podpora rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji s využitím RIS3 strategie Olomouckého kraje.

Cíl projektu

Cílem projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III je podpora rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji s využitím RIS3 strategie Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačního ekosystému a rozvoje spolupráce mezi aktéry inovačního prostředí v Olomouckém kraji napříč sférami tzv. triple/quadruple helix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje v kontextu Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 („Národní RIS3 strategie“). Účelem je rozvinout spolupráci mezi institucemi odpovědnými za přípravu a realizaci nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací („VaVaI“) na regionální úrovni a využít výstupů realizovaných intervencí a projektů k dalšímu rozvoji regionů.

V rámci projektu jsou řešena témata jako je podpora rozvoje výzkumu v kraji, využívání jeho výsledků v praxi, transfer technologií, spolupráce výzkumných a vzdělávacích institucí a firem (aplikační sféry) v kraji, identifikace a posilování tzv. domén specializace prostřednictvím inteligentního využívání a rozvíjení specializací kombinujících hospodářskou specializaci kraje se specializací znalostní, podpora opatření přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti Olomouckého kraje založené na zvyšování inovační výkonnosti a aktivity firem v kraji, podpora rozvoje podnikavosti a podnikání v kraji, rozvoj lidských zdrojů pro inovace v kraji s cílem zajištění lépe dostupné a kvalifikované pracovní síly atd.

 

Aktivity projektu

Realizované aktivity projektu: ŘÍZENÍ PROJEKTU, ZÁKLADNÍ TÝM, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ KOMPETENCÍ, MAPOVÁNÍ, ANALÝZY A EVALUACE, MARKETINGOVÁ A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE KRAJE.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský a z finančních prostředků Olomouckého kraje.