Smart Akcelelátor II

Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II (SA OK II)

SA OK II navazuje na projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje (SA OK) realizovaný v letech 2016 – 2018. Cílem projektu je podpora rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“), resp. Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj (dále také jen „RIS3 strategie Olomouckého kraje“).

V rámci tohoto projektu pořádáme řadu workshopů, kulatých stolů, matchmakingových akcí, webinářů a jako partneři jsme se podílíme na soutěži Podnikavá hlava, regionálního kola Soutěž a podnikej, inovačních fórech ad. Jsme také součástí krajských inovačních platforem.

Do projektu SA OK II patří platforma pro začínající podnikatele NašlápnuTo a IN-HUB Přerov.

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na budování a rozvoj kapacit, organizačních struktur a know-how pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací („VaVaI“) a pro řízení procesu „entrepreneurial discovery“ v Olomouckém kraji založeného na rozvoji spolupráce mezi klíčovými partnery a dalšími aktéry inovačního prostředí v kraji. Klíčová je spolupráce firemního sektoru (aplikační sféra), výzkumných (a vzdělávacích) institucí a veřejného sektoru.

Aktivity projektu

Aktivity projektu budou realizovány s celkovým cílem posílení ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti Olomouckého kraje směrem ke znalostní ekonomice, tedy ekonomice využívající znalosti a inovace jako základ hospodářského růstu a konkurenceschopnosti.

V rámci projektu jsou řešena témata jako je podpora rozvoje výzkumu v kraji, využívání jeho výsledků v praxi, transfer technologií, spolupráce výzkumných institucí a firem (aplikační sféry) v kraji, identifikace a posilování tzv. domén specializace prostřednictvím inteligentního využívání a rozvíjení specializací kombinujících hospodářskou specializaci kraje se specializací znalostní, podpora opatření přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti Olomouckého kraje založené na zvyšování inovační výkonnosti a aktivity firem v kraji, podpora rozvoje podnikavosti a podnikání v kraji, rozvoj lidských zdrojů pro inovace v kraji s cílem zajištění lépe dostupné a kvalifikované pracovní síly pro inovace apod.

V souladu s akčními plány RIS3 strategie Olomouckého kraje budou realizovány akce na podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji, bude probíhat spolupráce s Národním RIS3 manažerem a případně dalšími relevantními institucemi včetně krajů ČR.

Důležitou součástí bude podpora přípravy strategických projektů tematicky naplňujících RIS3 strategii Olomouckého kraje. Součástí aktivit projektu budou také mapovací a analytické činnosti, které budou popisovat a vyhodnocovat inovační prostředí v kraji, budou mapovat a analyzovat témata důležitá pro podporu rozvoje inovačního prostředí / implementaci RIS3 strategie v kraji.

Důležitou součástí aktivit projektu bude rozvoj kompetencí členů RIS3 týmu a klíčových partnerů v kraji – budou se vzdělávat a rozvíjet své kompetence v tématech souvisejících s rozvojem inovačního prostředí / RIS3. Součástí projektu bude tak propagace inovací/RIS3 jak v tak vně regionu, a to zejména v souladu se strategií v této oblasti, která bude v rámci projektu aktualizována.

Smysl projektu

Smyslem projektu je implementace RIS3 strategie na území Olomouckého kraje, která bude ve zkratce znamenat, že RIS3 tým zejména:

 • monitoruje projekty aktérů inovačního prostředí, které naplňují RIS3 strategii Olomouckého kraje,
 • analyzuje potenciální synergie mezi těmito projekty, příležitosti pro další potenciální projekty,
 • analyzuje inovační prostředí v kraji, mapuje jeho potřeby a vyžívá je při rozvoji inovačního prostředí v kraji,
 • detailně poznává region a jeho konkurenční výhody v jednotlivých oblastech specializace,
 • pomáhá s přípravou strategických projektů a realizuje vybrané vlastní aktivity naplňující RIS3 strategii Olomouckého kraje,
 • zajišťuje funkční provoz implementační struktury RIS3 v Olomouckém kraji (Krajská rada pro inovace, inovační platformy, akční plány RIS3 strategie v kraji),
 • propojuje aktéry inovačních prostředí v kraji,
 • zvyšuje kompetence své a klíčových partnerů v regionu,
 • propaguje probíhající a úspěšně realizované projekty/aktivity naplňující RIS3 strategii Olomouckého kraje,
 • pomáhá naplňovat Základní podmínky RIS3 pro programové období 2021-2027, které bude Olomoucký kraj povinen plnit,
 • zajišťuje napojení na mezinárodní aktivity v oblasti RIS3 (např. S3Platform).