Inovační Ekosystém

Inovační ekosystém vytváří všichni aktéři, kteří svou aktivitou ovlivňují kvalitu vědeckého bádání, výzkumu, vývoje a inovací a vztahů mezi nimi.

Vodítko pro všechny zapojené aktéry na území Olomouckého kraje, kam efektivně směřovat své zdroje, představuje RIS3 strategie Olomouckého kraje. Nad její implementací a řízením tzv. EDP procesu (objevování podnikatelských příležitostí) dohlíží tzv. RIS3 tým složený ze zástupců Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK) a Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Vyhodnocování rozvojových příležitostí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací formálně probíhá na půdorysu Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje (KRI OK) a k ní dle potřeby zřizovaných tematických krajských inovačních platformách (KIP). Tyto platformy fungují na principu tzv. triple helix, tedy se zapojením zástupců vysokých škol a výzkumných organizací (akademická sféra), podnikatelů/firem/klastrů (aplikační sféra) a veřejné správy.

Krajská rada pro inovace Olomouckého kraje

Krajská rada pro inovace Olomouckého kraje (dále jen „KRI OK“) je odborným koordinačním a iniciačním orgánem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ustaveným Radou Olomouckého kraje za účelem koordinace implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje.

KRI OK vznikla v roce 2014 v rámci tvorby první verze RIS3 strategie Olomouckého kraje a v prosinci 2019 došlo k aktualizaci její činnosti, kdy byl schválen statut KRI OK, byl upraven její název a došlo ke změnám k obsazení KRI OK.

Činnost KRI OK je zabezpečována v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III (dále jen „SA OK III“) na základě uzavřené smlouvy o partnerství partnerem projektu zájmovým sdružením právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje (dále jen „ICOK“) ve spolupráci s Olomouckým krajem jako příjemcem dotace na projekt. Tajemníkem KRI OK je Krajský RIS3 manažer, který působí v rámci ICOK. Činnost KRI OK je tak nutno vnímat jako součást implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje v Olomouckém kraji, což je základním posláním projektu SA OK III, jehož cílem je rozvoj inovačního prostředí v kraji na základě RIS3 strategie Olomouckého kraje. Výkonnou jednotkou v rámci implementační struktury RIS3 strategie Olomouckého kraje je tzv. RIS3 tým tvořený pracovníky ICOK a Olomouckého kraje v rámci projektu SA OK III.

Složení KRI OK respektuje princip Triple Helix, tzn. je složena ze zástupců vysokých škol a výzkumných organizací (akademická sféra), podnikatelů/firem (aplikační sféra) a veřejné správy.

Krajské inovační platformy

V říjnu 2020 byla spuštěna činnost dvou expertních platforem, resp. pracovních skupin Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje (KRI OK). V tuto chvíli fungují dvě krajské inovační platformy (KIP), a sice jedna tematicky zaměřená do Life Science oborů a druhá na Průmysl 4.0. Platformy budou fungovat v obou směrech – jednak budou poskytovat expertní zázemí pro KRI OK ve smyslu pracovní skupiny k rozpracovávání již konkrétních témat diskutovaných na KRI OK, ale zároveň se očekává, že budou přinášet vlastní podněty a návrhy pro jednání KRI OK a měly by přispět k celkovému rozvoji inovačního ekosystému v Olomouckém kraji. Členy platforem budou zástupci místních firem, které využívají vědeckých poznatků při implementaci inovačních řešení do svého vývoje a výroby a zástupci vědecko-výzkumné sféry, která by měla tato nová témata nastolovat na základě svých aktivit a projektů.