RIS3 strategie

RIS3 strategie Olomouckého kraje je klíčovým dokumentem pro udržitelný rozvoj a posilování konkurenceschopnosti Olomouckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Poskytuje vodítko pro všechny relevantní aktéry v území, jakým směrem by se Olomoucký kraj měl ubírat a kam směřovat své zdroje.

Jako každá strategie má své vize, podle kterých by Olomoucký kraj měl mít ambici být vnímán jako:

> Atraktivní region pro podnikavé a kreativní obyvatele.
> Zdravé a bezpečné prostředí pro udržitelný život, výzkum a podnikání.
> Aktivní a sdílný inovační ekosystém otevřený novým společenským a technologickým výzvám a trendům.

Tzv. klíčové oblasti změn dále vymezují horizontální témata (priority), ve kterých má RIS3 strategie Olomouckého kraje ambici působit změnu, resp. ve kterých by Olomoucký kraj měl dosáhnout posunu. V rámci každé klíčové oblasti změn jsou definovány strategické a konkrétnější specifické cíle včetně přiřazených a sledovaných metrik.

Domény specializace představují tzv. vertikální tematické priority RIS3 a vycházejí z hospodářsky nejsilnějších odvětví v kraji, které mají nejvýznamnější aplikační a transferový potenciál. K řešení společenských výzev by pak dle tzv. mission-oriented innovation policy měly sloužit tzv. RIS3 mise. Pilotně je nyní na národní úrovni připravována mise cílená na snížování materiálové a energetické náročnosti ekonomiky.