Zemědělství 21. století

V Olomouckém kraji se jedná o tradiční obor, který však aktuálně mnohem více klade důraz na udržitelnost a ekologii. Aktivity se týkají především základního a aplikovaného výzkumu v zemědělství, potravinářství a životním prostředí; dále výroby osiv, prostředků pro ochranu rostlin, substrátů a krmiv; výroby zemědělských strojů a součástek, inovativních pěstebních technologií a vývoje aplikací.

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkumné a vývojové činnosti jsou zaměřené na řešení aktuálních problémů v zemědělství, přičemž hlavním pojítkem je udržitelný rozvoj. Příkladem je šlechtění odolnějších semen proti škůdcům, čímž se eliminuje užití pesticidních a chemických postřiků. Zkoumají se genové zdroje rostlin, geneticko-šlechtitelské metody luskovin a pěstební technologie. Probíhají testování a analýzy anorganických a organických látek, druhů půd, biologických materiálů. Pracuje se s růstovými regulátory a probíhá výzkum vlivů prostředí na rostliny. Významným subjektem pro biotechnologický a zemědělský výzkum je Centrum regionu Haná (CATRIN – CRH). Je světově unikátní ve čtení dědičné informace obilovin, především pšenice a ječmene.

Výzkum a vývoj zemědělských technologií se zaměřuje např. na oblast hydroponie, ale také na digitální aplikace usnadňující evidenci stád apod.

Provázanost se školami

Obor zemědělství se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil a nepopularitou oboru. Zemědělství stále není trendy obor, byť je jeho budoucnost spjata s digitalizací výroby, vývojem softwarů pro efektivní hnojení, ekologickým přístupem k pesticidům apod.

Firmy se snaží tuto mezeru na trhu podchytit spoluprací na středoškolské úrovni (exkurze, praxe). V podobném duchu firmy spolupracují také s vysokými školami s tím, že se snaží podílet i na výuce kurzů v rámci studijních programů. Přímé napojení vzdělávací nabídky vysokých škol na obor však v Olomouckém kraji chybí. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého nabízí příbuzná odvětví chemie, ekologie a biochemie.

Prozkoumat ostatní oblasti