info@ok4inovace.cz

COVID-19 NABÍDKA POMOCI

Aktuální informace najdete na webu Inovačního centra Olomouckého kraje.

 

Výzva Technologie COVID19

Příjemce žádosti: Ministerstvo průmyslu a obchodu (API)
Příjem žádostí: od 27.4.2020 (od 10:00 hod.)
Ukončení příjmu žádostí: 29. 5. 2020 (do 10:00 hod.)

Cílem programu je poskytnutí finanční podpory malým a středním podnikům až do výše 20 milionů korun na podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.

Podpora se poskytuje za těchto podmínek:

 • Výše dotace 250 tis. Kč - 20 mil. Kč (v případě požadované dotace v žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně) není kladen požadavek na historii společnosti)
 • Lze hradit až 80 % způsobilých výdajů projektu
 • Míra podpory: 50 %
 • Územní omezení: celá ČR s výjimkou Prahy

Typy výdajů, na které může být čerpán zvýhodněný úvěr:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu

Vše na účelem produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. Seznam prostředků je uveden výzvě.

 

Aktuální informace zde.  Často kladené dotazy k programu Technologie k dispozici zde.

V případě zájmu o podporu nás kontaktujte na emailu: info@ok4inovace.cz
nebo přímo volejte našeho kolegu Martina Ohlídala na tel.: 725 468 700 (ohlidal@ok4inovace.cz).

 


Program Czech Rise Up - chytrá opatření proti COVID-19

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemci dotace: pouze podnikatelé
Alokace: 200 mil. Kč
Příjem žádostí: od 2. 4. 2020

Projekt by měl mít rychlý, pozitivní efekt v boji proti COVID 19 a následným dopadům. Cílem programu je poskytnutí finanční podpory na rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program podpoří projekty podnikatelů včetně start-upů prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe.

Cílem je rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

Podpora se poskytuje za těchto podmínek:

 • Výše dotace až 200.000 EUR (ekvivalent v Kč, podpora je poskytováno v režimu de minimis)
 • Trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace
 • Míra podpory: v rozmezí 50 % až 90 % podle aktivity.

Typy výdajů, na které může být čerpána dotace jsou ve třech oblastech:  

 • (1) rozšíření kapacit, nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek, jako jsou právě respirátory a ventilátory. V této oblasti se program Czech Rise Up doplňuje s dalším již vládou také schváleným programem Tech proti Covid;
 • rychlé zavedení (2) medicínských i (3) nemedicínských řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této situace. Do této oblasti se mohou hlásit i projekty, které projdou českou obdobou hackathonu Hack the Crisis.

Žádosti o podporu je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa CzechRiseUp@mpo.czAktuální informace zde.

V případě zájmu o podporu nás kontaktujte na emailu: info@ok4inovace.cz
nebo přímo volejte našeho kolegu Martina Ohlídala na tel.: 725 468 700 (ohlidal@ok4inovace.cz).

 


Antivirus - podpora zaměstnanosti

Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjem žádostí: vyhlášení v týdnu od 6.4.2020.

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Podpora se poskytuje za těchto podmínek:

 • Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
 • Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.
 • Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.

Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v týdnu od 6. 4. 2020.

Aktuální informace zde.

V případě zájmu o podporu nás kontaktujte na emailu: info@ok4inovace.cz
nebo přímo volejte naše kolegyně Petru Lajtochovou (tel. 727 875 805; email: lajtochova@ok4inovace.cz) nebo Veroniku Vrablovou (email: vrablova@ok4inovace.cz).

 


VYČERPÁNO! Finanční podpora pro podnikatele COVID II 

Program COVID II byl ke dni 2. 4. 2020 byl vyčerpán.

Druhé kolo programu COVID II bude spuštěno 20. dubna 2020.

Jsme připraveni pomoci s přípravou projektových žádostí, či zprostředkovat kompletní dotační management u svých partnerů také v rámci druhého kola záručního programu COVID II  – finanční podpora podnikatelům formou poskytnutí bezúročných úvěrů od komerčních bank se zárukou ČMZRB pro živnostníky, malé a střední podniky, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Detaily budeme zveřejňovat průběžně. V případě zájmu o podporu nás kontaktujte na emailu: info@ok4inovace.cz 
nebo přímo volejte našeho kolegu Martina Ohlídala na tel.: 725 468 700 (ohlidal@ok4inovace.cz).

Liberační balíček I

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem.
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Liberační balíček II

 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. V těchto případech budou prominuty úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Bude umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti a uhradit daň až o pět měsíců později.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Podrobné vysvětlení a podmínky jednotlivých titulů prominutí (tzn. Liberačních balíčků) budou zveřejňovány ve Finančním zpravodaji a upřesněny na webu Finanční správy. Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00.

Aktuální informace zde.

Česká hospodářská komora

Na stránkách České hospodářské komory naleznete informace ohledně nové legislativy související se situací spojenou s COVID 19. Nové zákony řeší například kompenzace, úlevy nebo odložení některých povinností. Dále na stránkách naleznete náměty, které ČHK agreguje od svých členů a tlumočí členům vlády České republiky. Rovněž je zde odkaz na poradnu, do které mohou podnikatelé psát své dotazy.

Dále je v provozu Youtube kanál, na kterém prezident ČHK prezentuje čerstvé informace o jednáních s vládou. Více na tomto odkazu.

Web: http://hkol.cz/

Radim Kašpar
ředitel OHK Olomouc
Tel.: +420 727 923 131
Email:  kaspar@hkol.cz

CzechInvest

Firmy z Olomouckého kraje mohou kontaktovat regionální kancelář CzechInvestu pro Olomoucký kraj na olomouc@czechinvest.org nebo na telefonu 296 342 984, kde se dozví, jak podnikat v době šíření koronaviru nebo jaké finanční i nefinanční podpůrné nástroje stát nyní nabízí a kde nalézt pravidelně aktualizované informace. Telefonní linka je v provozu ve všední dny v době od 8:00 do 16:00 hod.

Email: olomouc@czechinvest.org

Tel.: +420 296 342 982

Web: https://www.czechinvest.org/


Veronika Pudelová Voltnerová
ředitelka regionální kanceláře
Tel.: +420 296 342 982
Email: 
Veronika.Voltnerova@czechinvest.org

CzechInvest a CzechTrade

CzechInvest rovněž v Olomouckém kraji zastřešuje činnost agentury CzechTrade, která nabízí bezplatné individuální exportní poradenství v 58 zemích, asistenci při řešení krizových situací v zahraničí, jako je například zboží uvízlé na hranicích, jeho další přeprava nebo celní problematika.

 

Email: olomouc@czechtrade.cz

Tel.: +420 296 342 984

Web: https://www.czechtrade.cz/

 

Martin Marek
regionální exportní konzultant
Jeremenkova 40 B, 772 00 OLOMOUC
tel.: 296 342 984, 720 052 605
E-mail: olomouc@czechtrade.cz

Právní poradenství ARROWS

Doporučujeme partnerskou spolupracující olomouckou advokátní kancelář ARROWS. Právní podpora určená hlavně pro podnikatele a zaměstnavatele:

Kontakt:
Advokátní kancelář ARROWS Olomouc
Palackého 75/21, Olomouc 779 00

Jakub Dohnal
advokát, partner
Email: dohnal@arws.cz
Tel.: +420 608 566 224
Web: https://www.arws.cz/